Masz pytania?

Adwokat Joanna Bonowicz specjalizuje się w prowadzeniu spraw w szczególności w zakresie następujących dziedzin prawa:

Prawo karne

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonego w postępowaniu przed sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego/ oskarżyciela prywatnego w postępowaniu przed sądem
 • sporządzanie prywatnych/subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, niesłuszne stosowanie środków przymusu (tj. zatrzymanie, środki zapobiegawcze m.in. tymczasowe aresztowanie),
 • wyrok łączny,
 • ułaskawienie

Prawo karne skarbowe

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe/wykroczenia skarbowe,
 • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe/ wykroczenia skarbowe,
 • reprezentowanie interwenienta/ podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe/ wykroczenia skarbowe

Prawo wykroczeń

 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

Prawo karne wykonawcze

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (dozór elektroniczny),
 • przeniesienie skazanego do innego zakładu karnego,

Prawo cywilne

 • ochrona dóbr osobistych,,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe,
 • uznanie za zmarłego,
 • wady oświadczenia woli,
 • posiadanie i ochrona posiadania,
 • prawo własności i ochrona prawa własności: roszczenie o wydanie rzeczy (roszczenie windykacyjne), roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (roszczenie negatoryjne),
 • eksmisja,
 • współwłasność/zniesienie współwłasności, roszczenia współwłaścicieli,
 • zasiedzenie,
 • użytkowanie wieczyste,
 • służebności gruntowe/osobiste, służebność przesyłu,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • świadczenie nienależne,
 • umowy,
 • umowa przedwstępna,
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie/renta (za wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, zmarnowany urlop itp.),
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga paulińska),
 • sprawy o zapłatę (windykacja należności),
 • egzekucja należności.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego/testamentu,
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • przyjęcie / odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • zapis windykacyjny
 • polecenie
 • zachowek
 • wydziedziczenie
 • zrzeczenie się dziedziczenia

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • unieważnienie małżeństwa,
 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie/zaprzeczenie/ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • alimenty,
 • przysposobienie,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie/przywrócenie władzy rodzicielskiej

Prawo pracy

 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem/ odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika/ pozew o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych/ pozew o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • żądanie nawiązania umowy o pracę
 • wypłata zaległego wynagrodzenia/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • mobbing: odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • wydanie/sprostowanie świadectwa pracy,
 • zakaz konkurencji,
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników (uchylenie kary nałożonej przez pracodawcę),
 • odpowiedzialność materialna pracowników: odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy z tytułu nieprzestrzegania obowiązków pracowniczych, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji organu I instancji,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnymi i sądowo administracyjnym

Prawo spółek

 • założenie i zarejestrowanie spółki osobowej/kapitałowej

Prawo prasowe

 • sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.